Polityka prywatności serwisu internetowego Mojastrzelnica.pl

Drogi Użytkowniku!

Właściciel serwisu internetowego Mojastrzelnica.pl dba o prywatność Abonentów oraz chce, aby każdy z nich czuł się bezpiecznie i komfortowo w czasie korzystania z oferowanych usług. Dla potwierdzenia tego Operator prezentuje poniżej zbiór najważniejszych informacji o plikach cookies oraz zasadach przetwarzania wykorzystywanych przez System danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem przepisów RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 1. Postanowienia ogólne. Administrator Danych Osobowych
 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania przez Operatora danych osobowych, które uzyskał w związku z zawarciem z Użytkownikiem Umowy podstawowej oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Niniejszym potwierdza się, że Operator jest administratorem danych osobowych, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu RODO.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności RODO, ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 2. Dane osobowe
 1. Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub dane osobowe powierzone mu przez Użytkownika, a w szczególności:
  1. imię i nazwisko Użytkownika (w przypadku użytkownika będącego osobą fizyczną),
  2. adres prowadzenia działalności (w przypadku użytkownika będącego osobą fizyczną),
  3. adres e-mail oraz numer telefonu (w przypadku użytkownika będącego osobą fizyczną).
  4. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osoby do kontaktu po stronie Użytkownika,
  5. imię i nazwisko, wizerunek utrwalony na zdjęciu, numer członkowski, datę przyjęcia do klubu, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer patentu strzeleckiego, numer licencji strzeleckiej, numer pozwolenia na broń oraz dane organu wydającego ten dokument, informacje o posiadaniu broni, numer PESEL, imię ojca, datę urodzenia, miejsce urodzenia, numer dokumentu tożsamości oraz dane organu wydającego ten dokument, wzór podpisu – w przypadku członków klubu (strzelnicy) prowadzonego lub zarządzanego przez Użytkownika,
  6. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer pozwolenia na broń oraz dane organu wydającego ten dokument, adres zamieszkania, wzór podpisu – w przypadku stałych klientów Użytkownika,
  7. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer pozwolenia na broń oraz dane organu wydającego ten dokument, adres zamieszkania, wzór podpisu – w przypadku gości odwiedzających prowadzoną przez Użytkownika strzelnicę.
 2. Operator przetwarza dane osobowe w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu internetowego oraz świadczeniem usług w nim oferowanych, jak również, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, w celach marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą Użytkownika, jeżeli ten zdecydował się na jej wyrażenie,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie niezbędnym do podpisania z Użytkownikiem Umowy podstawowej, a następnie, w celu wykonania zawartych Umów,
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w takim zakresie, jak jest to niezbędne do wykonania przez Operatora prawnie ciążących na nim obowiązków, w szczególności tych związanych 
z rachunkowością,
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora, przykładowo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 3. Dane osobowe są przekazywane Operatorowi co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że:
  1. niepodanie danych wymaganych do zawarcia Umowy podstawowej uniemożliwi utworzenie dla Abonenta indywidualnego konta w Systemie i, w konsekwencji, korzystanie z usług Serwisu internetowego oraz rozpatrywanie reklamacji,
  2. niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych uniemożliwi wysyłanie Abonentowi informacji o aktualnych promocjach czy oferowanych w Serwisie internetowym ofertach specjalnych.
 4. Operator przetwarza dane osobowe tylko przez okres, w którym ma ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w jakim:
  1. przestanie ciążyć na Licencjodawcy obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych,
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z Umową podstawową,
  3. Użytkownik cofnie zgodę, jeśli to zgoda stanowiła podstawę ich przetwarzania,
  - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Operator informuje, że w ramach Serwisu internetowego korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe Użytkowników w celach wskazanych w niniejszym dokumencie. Osoby, których dotyczy opisane tu zastrzeżenie, to:
  1. osoby współpracujące z Licencjodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych, przedmiotem których to umów jest wspieranie bieżącej działalności Licencjodawcy,
  2. hostingodawca,
  3. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
  4. podmiot odpowiedzialny za przygotowanie projektu oraz wydrukowanie zamówionych przez Użytkownika kart członkowskich,
  5. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, itp.
 6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, z wyłączeniem jednak profilowania. Zautomatyzowane przetwarzanie danych będzie związane z usługą generowania różnego rodzaju zestawień i danych widniejących w Systemie, przykładowo generowania listy osób zalegających z płatnością składek, dostępnych w Serwisie internetowym dokumentów administracyjnych, umieszczonych w Systemie wzorów oświadczeń.
§ 3. Środki bezpieczeństwa
 1. Operator, jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników.
 2. Operator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne oraz środki organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkownika. Procesor stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, przechowuje dane w postaci zaszyfrowanej, a samo korzystanie z funkcjonalności Serwisu internetowego wymaga pomyślnego przejścia przez Abonenta procedury rejestracyjnej na etapie zawierania Umowy podstawowej, utworzenia indywidualnego konta Użytkownika oraz każdorazowego logowania do Systemu.
 3. Operator w ramach świadczonych usług wykonuje codziennie na potrzeby bezpieczeństwa danych kopie zapasowe wszystkich informacji zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie internetowym.
§ 4. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane
 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Operatora, przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści danych – taka osoba w każdym czasie może żądać informacji na temat sposobów przetwarzania danych osobowych, w szczególności wiadomości na temat tego, dlaczego dane te są przetwarzane, jakie kategorie danych Operator zbiera i przetwarza, komu dane osobowe są przekazywane, jak długo dane te są przechowywane lub jakie kryteria decydują przy ustalaniu tego okresu, jakie prawa jej przysługują, w jaki sposób Operator uzyskał dane osobowe oraz w jaki sposób zapewnia im bezpieczeństwo oraz ochronę, jeżeli dane zostały przekazane do kraju spoza UE,
  2. poprawiania / prostowania danych – taka osoba ma prawo informowania Operatora 
o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania – w czasie pomiędzy wnioskiem o korektę danych osobowych lub zgłoszeniem sprzeciwu wobec ich przetwarzania a rozpoznaniem tych akcji przez Operatora, każda osoba może domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W praktyce oznacza to, że Licencjodawca, poza przechowywaniem danych, może przetwarzać je wyłącznie stosownie do otrzymanej zgody, w razie konieczności dochodzenia roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby lub jeżeli z przetwarzaniem danych związany jest ważny interes publiczny. Z uprawnienia tego można skorzystać także 
w sytuacji, kiedy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale dana osoba nie chce skorzystać z prawa do usunięcia danych,
  4. usunięcia danych oraz bycia zapomnianym – zawsze wtedy, kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, właściciel tych danych może żądać ich usunięcia,
  5. przenoszenia danych – dana osoba może wnioskować o przekazanie jej danych podanych Operatorowi w celu wykonywania Umowy podstawowej lub w celu przetwarzania na podstawie zgody w formacie odpowiednio przygotowanym, jak również domagać się przekazania tych danych innemu administratorowi danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu – zawsze wtedy, kiedy właściciel danych osobowych uważa, iż Operator nie mam prawa do przetwarzania jego danych lub chce, aby kwestia automatycznego podejmowania decyzji została ponownie rozstrzygnięta, może zgłosić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych. W takiej sytuacji Operator może kontynuować przetwarzanie danych tylko w sytuacji przedstawienia uzasadnienia, iż jest to ważniejsze od interesów, praw i swobód właściciela lub też w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Prawa opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczególności uprawnienie do wniesienia skargi związanej z którymkolwiek ze wskazanych tu praw, właściciel danych osobowych może realizować poprzez nawiązanie kontaktu z Operatorem:
  1. drogą elektroniczną: kontakt@mojastrzelnica.pl,
  2. pocztą tradycyjną na adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań,
  3. telefonicznie: +48 61 678 11 12.
  Aktualne dane kontaktowe Operatora zawsze są ujawnione w Systemie w zakładce „Kontakt”.
 3. Niezależnie od uprawnienia do wniesienia skargi do Operatora, właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zawsze wtedy, kiedy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Licencjodawcę narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
§ 5. Ciasteczka / „Cookies”
 1. Operator informuje, że tak, jak większość portali internetowych, stosuje mechanizm tzw. plików „cookies” (ciasteczek), które zapisywane są na dysku twardym komputera Użytkownika.
 2. Stosowanie plików „cookies” ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z Systemu oraz zapewnienie mu dostępu do wszystkich funkcji Aplikacji. Mechanizm ten nie niszczy oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w ustawieniach komputera Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 3. Mechanizm plików „cookies” nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Operator stosuje te pliki w celu:
  1. zapamiętania informacji o Użytkowniku,
  2. umożliwienia korzystania Abonentowi z Serwisu internetowego,
  3. prowadzenia statystyk.
 4. Operator informuje, że każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm plików „cookies” – usunąć te pliki lub blokować wykorzystanie plików w przyszłości, w przeglądarce internetowej swojego komputera. Ze wszystkimi wymaganymi informacjami w tym zakresie Użytkownik może zapoznać się w pliku pomocy wybranej przeglądarki.
 5. Operator zastrzega, że wyłączenie plików „cookies” całkowicie uniemożliwi korzystanie 
z Systemu, ponieważ niedostępna będzie funkcja logowania do Serwisu internetowego.
§ 6. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie pytania związane z niniejszą polityką prywatności należy kierować drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem danych podanych w § 4 ust. 2 tego dokumentu.
 2. Wszelkie niezdefiniowane odrębnie pojęcia użyte w niniejszej polityce prywatności, pisane wielką literą, mają takie same znaczenie, jak przypisane im w regulaminie korzystania z serwisu internetowego Mojastrzelnica.pl.
 3. Niniejsza polityka prywatności jest dostępna na Stronie internetowej oraz w siedzibie Operatora.