Regulamin promocji "PREMIUM NA START"

§ 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem akcji promocyjnej "PREMIUM NA START", zwanej dalej w tym dokumencie Promocją, jest spółka pod firmą Glosslin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-806), przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754016, której nadano numer statystyczny REGON 381615605 oraz numer NIP 7831790586, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
  2. Promocja obowiązuje od dnia 25.02.2019 r. do momentu odwołania jej przez Operatora i ma charakter ogólnopolski.
  3. Promocja jest skierowana do właścicieli strzelnic w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 – tekst jednolity), niezależnie od formy organizacyjnoprawnej prowadzenia takiego punktu. Z serwisu mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, klubów sportowych (klubów strzeleckich) oraz uczniowskich klubów sportowych. Niniejszym potwierdza się, że Promocja nie jest dostępna dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
§ 2. Zasady Promocji
  1. Promocja polega na udostępnieniu w ramach Pakietu START wszystkich aktualnie dostępnych w Systemie funkcjonalności, również tych zarezerwowanych dla Pakietu PREMIUM.
  2. Promocja jest dostępna dla Użytkowników, którzy zawarli Umowę podstawową w okresie obowiązywania akcji promocyjnej, przez czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu podpisania tej umowy.
§ 3. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie niezdefiniowane odrębnie pojęcia użyte w niniejszym regulaminie pisane wielką literą mają takie same znaczenie, jak przypisane im w regulaminie korzystania z serwisu internetowego Mojastrzelnica.pl.
  2. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika niniejszego regulaminu oraz regulaminu korzystania z serwisu internetowego Mojastrzelnica.pl.
  3. Niniejszy regulamin jest dostępny na Stronie internetowej oraz w siedzibie Operatora.
  4. Promocja nie łączy się z innymi aktywnymi akcjami promocyjnymi, za wyjątkiem akcji pt. "WSPIERAMY STRZELECTWO".