Regulamin korzystania z serwisu internetowego Mojastrzelnica.pl (od 25.02.2019 - aktualny)

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część wszystkich umów dot. korzystania z serwisu internetowego Mojastrzelnica.pl, które zostały zawarte ze spółką pod firmą Glosslin Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Regulamin ten określa w szczególności warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem wskazanego serwisu internetowego.
 2. Serwis internetowy Mojastrzelnica.pl jest rekomendowany właścicielom strzelnic w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 – tekst jednolity), niezależnie od formy organizacyjnoprawnej prowadzenia takiego punktu. Z serwisu mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, klubów sportowych (klubów strzeleckich) oraz uczniowskich klubów sportowych. Niniejszym potwierdza się, że serwis nie jest dostępny dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
 3. Serwis internetowy Mojastrzelnica.pl jest dostępny za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://mojastrzelnica.pl/ jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 4. Niniejszy dokument stanowi regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 – tekst jednolity). Integralną część niniejszego regulaminu stanowi Polityka Prywatności, Cennik, Umowa podstawowa oraz Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez każdą osobę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony internetowej https://mojastrzelnica.pl/. Regulamin ten dostępny jest również w siedzibie spółki pod firmą Glosslin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 2. Definicje
Terminy użyte w niniejszym regulaminie oraz pisane wielką literą oznaczają:
 1. Serwis internetowy/System/Aplikacja: serwis prowadzony w języku polskim, wspierający czynności związane z zarządzaniem strzelnicami;
 2. Strona internetowa: prowadzona pod adresem https://mojastrzelnica.pl/ strona internetowa Systemu;
 3. Operator/Licencjodawca: właściciel Serwisu internetowego, to jest spółka pod firmą Glosslin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-806), przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754016, której nadano numer statystyczny REGON 381615605 oraz NIP 7831790586, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;
 4. Użytkownik/Abonent/Licencjobiorca: osoba, która zawarła umowę z Operatorem i jest zobowiązana do uiszczania wynagrodzenia za możliwość korzystania z Systemu;
 5. Umowa podstawowa: umowa zawierana pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest prawo do korzystania przez Abonenta z Serwisu internetowego oraz świadczenie przez Operatora za pomocą Aplikacji usług na rzecz Licencjobiorcy;
 6. Umowy: łączne określenie dla zawartej przez Użytkownika Umowy podstawowej i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 7. Abonament: ustalone na podstawie Cennika bądź indywidualnych uzgodnień z Abonentem wynagrodzenie Operatora za umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Systemu;
 8. Cennik: opublikowana na Stronie internetowej informacja o Abonamencie oraz innych opłatach związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego;
 9. Pakiet: jedno z zestawień funkcjonalności i usług zapewnianych przez Operatora 
w ramach Serwisu internetowego stosownie do opisu przedstawionego w Cenniku;
 10. Materiały: wszelkiego rodzaju elementy Systemu, a w szczególności informacje, algorytmy, grafiki, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki oraz symbole, które zostały umieszczone oraz udostępnione przez Operatora pod adresem https://mojastrzelnica.pl/, niezależnie od ich charakteru, formatu, sposobu zapisu lub przedstawienia, składające się łącznie na Aplikację;
 11. Hasło: ciąg znaków spełniających warunki określone przez Operatora, mających na celu zabezpieczenia dostępu do Serwisu internetowego;
 12. Login: adres poczty elektronicznej Użytkownika, którym Abonent posługuje się w celu korzystania z Serwisu internetowego.
§ 3. Korzystanie z Serwisu internetowego
 1. Korzystanie z Serwisu internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach oraz warunkach określonych w niniejszym regulaminie na podstawie udzielonej przez Operatora licencji.
 2. Operator dołoży wszelkich możliwych starań ku temu, aby Użytkownik mógł korzystać z Aplikacji przy użyciu popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, dostępnych typów komputerów oraz połączeń internetowych, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu oraz oprogramowania umożliwi Abonentowi korzystanie 
z Systemu bez ograniczeń. Operator niniejszym określa minimalne wymagania techniczne do korzystania z Systemu:
  • system operacyjny: Windows, Mac lub Linux,
  • wspierane przeglądarki: Chrome 45 lub nowszy, Firefox 38 lub nowszy, Internet Explorer 11 lub nowszy, Microsoft Edge 12 lub nowszy.
  Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest zapewnić niezbędne do korzystania 
z Systemu wymagania techniczne.
 3. Operator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań w zakresie właściwego
zabezpieczenia Serwisu internetowego, Użytkownicy, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, powinni mieć na uwadze ryzyko pozyskania lub też modyfikowania wprowadzonych przez nich do Systemu danych przez osoby do tego nieuprawnione. Oznacza to, że Abonenci, w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych, również powinni stosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące wskazane tu zagrożenia, przykładowo poprzez stosowanie programów antywirusowych oraz programów chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
 4. Operator wskazuje, że wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu internetowego, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy 
i ostrzeżenia (przede wszystkim przed innym adresem strony, brakiem certyfikatu – http:// zamiast https:// lub braku informacji o bezpiecznym połączeniu), które nie zostały poprzedzone informacją od Operatora w sprawie możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego niepożądanego działania osób trzecich. W takich okolicznościach zalecane jest niezwłoczne przerwanie korzystania z Systemu.
§ 4. Rejestracja oraz zawarcie Umowy
 1. Korzystanie z Serwisu internetowego możliwe jest po uprzednim zawarciu przez Użytkownika Umowy podstawowej i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz opłaceniu przez Licencjobiorcę Abonamentu.
 2. W celu zawarcia Umowy podstawowej osoba zainteresowana korzystaniem z Serwisu powinna nawiązać kontakt z Operatorem, przekazać swoje dane ewidencyjne obejmujące:
  1. nazwę / firmę / imię i nazwisko właściciela strzelnicy – Użytkownika,
  2. adres siedziby / adres prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. numer identyfikacji podatkowej – NIP (o ile został Użytkownikowi nadany),
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu kontaktowego,
  oraz wybrać jeden z oferowanych Pakietów. Na podstawie tych danych Licencjodawca przygotuje Umowę podstawową oraz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, które prześle Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail. Umowy te Użytkownik powinien podpisać oraz dostarczyć do siedziby Operatora w dwóch egzemplarzach osobiście, za pośrednictwem kuriera lub innego wybranego doręczyciela.
 3. Umowa podstawowa i umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostają zawarte 
w chwili złożenia pod ich treścią podpisu przez Użytkownika lub przez osobę przez Abonenta upoważnioną do zawarcia Umów. Podpisanie Umów jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu,
  2. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika oferty Operatora oraz zawarciem Umowy,
  3. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o prawdziwości danych przekazanych w celu utworzenia indywidualnego konta w Systemie,
  4. upoważnieniem Operatora do przetwarzania podanych danych osobowych w celu realizacji Umowy podstawowej.
 4. Na etapie zawierania Umowy podstawowej Użytkownik może poinformować Operatora o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, aczkolwiek wyrażenie takowej:
  1. jest całkowicie dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięte,
  2. oznacza, że Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.
 5. Po otrzymaniu podpisanej przez Użytkownika Umowy podstawowej i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator wystawi fakturę VAT na właściwą kwotę Abonamentu i po uiszczeniu tej opłaty przez Abonenta utworzy dla niego indywidualne konto w Systemie. Użytkownik, w celu przyspieszenia procesu rejestracji, może przesłać do Licencjodawcy skan podpisanej przez siebie Umowy podstawowej oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tak, aby poinformować Licencjodawcę o okoliczności ich zawarcia oraz umożliwić mu wystawienie faktury VAT jeszcze przed otrzymaniem wymaganych dokumentów. Okoliczność przesłania skanu Umów za pośrednictwem wiadomości e-mail nie zwalnia Użytkownika z obowiązku dostarczenia Licencjodawcy oryginału podpisanej Umowy podstawowej i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, aczkolwiek niewykonanie tego zobowiązania przez Abonenta nie ma wpływu na skuteczność i ważność zawartych Umów.
 6. O okoliczności utworzenia indywidualnego konta w Serwisie internetowym Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora za pośrednictwem wiadomości e-mail, w której otrzyma link 
z dostępem do konta. Przy pierwszej próbie logowania w Systemie Użytkownik zostanie poproszony o ustawienie Hasła, które musi składać się z co najmniej 8 znaków. Licencjodawca zapewnia Użytkownikowi funkcję zmiany Hasła oraz odzyskania Hasła w przypadku jego zapomnienia.
 7. Użytkownik zobowiązany jest przekazać Operatorowi dane zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem danych kontaktowych. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji podanych mu przez Użytkownika danych w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą, natomiast Abonent zobligowany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Operatora.
 8. W przypadku zmiany którejkolwiek z danych podanych Operatorowi przez Użytkownika na etapie zawierania Umowy podstawowej, Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać mu nowe, aktualne dane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu wskazanego na etapie zawierania Umowy podstawowej, względnie innego, jeżeli został ujawniony 
w Systemie w profilu administracyjnym w zakładce „Ustawienia”. Zaktualizowane dane są wiążące dla Operatora od momentu ujawnienia ich w Aplikacji, przy czym wszelkie działania związane z ich wprowadzeniem do Serwisu internetowego przeprowadza Licencjodawca.
 9. Po otrzymaniu linku z dostępem do indywidualnego konta w Systemie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić dane wprowadzone przez Operatora w profilu administracyjnym, w zakładce „Ustawienia”. Ewentualne nieprawidłowości lub niezgodności w tym zakresie Licencjobiorca winien zgłaszać Operatorowi bez zbędnej zwłoki.
 10. Na podstawie zawartej Umowy podstawowej Licencjodawca udziela Użytkownikowi licencji umożliwiającej mu korzystanie z Serwisu internetowego stosownie do funkcjonalności dostępnych w ramach wybranego Pakietu, przy czym jest to licencja niewyłączna, nieprzenoszalna, nieograniczona terytorialnie i obowiązująca wyłącznie przez czas trwania tej umowy. Na podstawie Umowy podstawowej Operator zezwala Abonentowi na korzystanie
z Serwisu internetowego poprzez łączenie się z serwerem Operatora za pomocą utworzonego dla Użytkownika indywidualnego konta z dowolnego miejsca.
 11. Korzystanie z Serwisu internetowego odbywa się na warunkach wynikających z Umowy podstawowej stosownie do wybranego przez Użytkownika Pakietu, a jeżeli umowa taka została zawarta w ramach oferty promocyjnej, wzajemne prawa i obowiązki stron określa także regulamin oferty promocyjnej.
§ 5. Czas trwania Umowy podstawowej
 1. Umowa podstawowa jest zawierana na czas określony 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania tej umowy przez Użytkownika do ostatniego dnia kalendarzowego odpowiadającego dwunastemu miesiącowi obowiązywania umowy.
 2. Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy podstawowej w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w każdym przypadku, kiedy Licencjobiorca będzie naruszał warunki korzystania z Serwisu internetowego lub nie będzie wykonywał zobowiązań umownych, a w szczególności w sytuacji, kiedy Użytkownik:
  1. opóźnia się z uiszczeniem Abonamentu lub innych opłat przewidzianych w Cenniku o więcej niż 30 dni,
  2. przekaże kody dostępu do Aplikacji osobom trzecim,
  3. ingeruje w treści umieszczone w Systemie lub podejmuje działania zmierzające do naruszenia bezpieczeństwa danych umieszczonych w Aplikacji,
  4. działa na szkodę Operatora,
  5. nie informuje Operatora we właściwym terminie o zmianie danych, w szczególności takich, które warunkowały skorzystanie przez Użytkownika z akcji promocyjnej,
  6. przekazał Operatorowi nieprawdziwe dane w celu skorzystania z akcji promocyjnej,
  7. dokonuje czynności niezgodnych z prawem.
  W takim przypadku Użytkownik nie ma podstaw do kierowania roszczeń do Operatora, w tym roszczeń finansowych, natomiast Licencjodawca zostaje uprawniony do natychmiastowego oraz całkowitego zablokowania dostępu Abonenta do Systemu, również w tym okresie, za który Użytkownik zapłacił już Abonament.
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy podstawowej Operator powinien przesłać do Użytkownika za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail ujawniony w Systemie w profilu administracyjnym Użytkownika, w zakładce „Ustawienia”.
 4. Po wygaśnięciu Umowy podstawowej na skutek upływu czasu, na jaki została zawarta lub też
złożenia przez Operatora oświadczenia o rozwiązaniu tej umowy w trybie opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, dostęp Licencjobiorcy do Serwisu internetowego zostanie niezwłocznie zablokowany. W okresie kolejnych 60 dni Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Operatorowi chęci pobrania danych zgromadzonych w Systemie, którą to prośbę Procesor zobowiązany jest spełnić stosownie do możliwości technicznych (rozmiaru danych) w sposób przez siebie wybrany, tj. poprzez przesłanie danych na podany przez Użytkownika adres e-mail, udostępnione danych do pobrania lub przesłane danych na nośniku (płyta CD) pocztą tradycyjną. Po tym czasie wszystkie dane umieszczone przez Użytkownika w Systemie zostaną usunięte.
§ 6. Abonament
 1. Korzystanie z Serwisu internetowego jest odpłatne i począwszy od dnia zawarcia Umowy podstawowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w kwocie Abonamentu wskazanej w Cenniku lub indywidualnie ustalonej z Operatorem. Zmiana Cennika nie ma wpływu na Umowy podstawowe zawarte przed datą wprowadzenia modyfikacji.
 2. Abonament płatny jest przez Użytkownika na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Operator pobiera kwotę Abonamentu z góry za cały okres trwania Umowy podstawowej. Faktura zostanie wystawiona przez Operatora po zawarciu Umowy podstawowej.
 3. Użytkownik w każdym czasie trwania Umowy podstawowej może zmienić zasady korzystania z Serwisu internetowego poprzez zmianę Pakietu, przy czym modyfikacja ta nie może prowadzić do obniżenia kwoty Abonamentu. Kwota Abonamentu za zmieniony Pakiet będzie zgodna z obowiązującym Cennikiem i będzie podlegała uiszczeniu po wprowadzeniu tej zmiany.
 4. Faktury VAT będą przesyłane przez Operatora elektronicznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W ramach Abonamentu Użytkownik ma prawo do korzystania z pomocy technicznej, a wszystkie problemy lub pytania powinien zgłaszać Operatorowi w formie elektronicznej lub telefonicznie. Aktualne dane kontaktowe Licencjodawcy znajdują się na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
§ 7. Prawa do Serwisu internetowego
 1. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw do Systemu, ze szczególnym uwzględnieniem autorskich praw majątkowych oraz praw własności intelektualnej do nazwy Aplikacji, domeny internetowej i Materiałów, jest Operator.
 2. Abonent w ramach udzielonej mu licencji nie jest upoważniony do rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów oraz elementów Systemu, a w tym do udostępniania ich osobom trzecim. Operator wyłącza również możliwość korzystania z Aplikacji w celu przesyłania przez Użytkownika lub osoby trzecie niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały oraz System, a przede wszystkim nie jest upoważniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę oraz mechanizm działania Aplikacji. Podobnie zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Systemu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Licencjodawcy.
§ 8. Odpowiedzialność Operatora
 1. Licencjodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług oraz udostępnianiu Serwisu internetowego, jeśli powodem tego jest:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego bądź oprogramowania,
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Operatora).
 2. Odpowiedzialność Operatora względem Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu zostaje ograniczona do kwoty odpowiadającej kwocie Abonamentu netto za jeden miesiąc, chyba że szkoda po stronie Użytkownika powstała w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Operatora. Odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści zostaje wyłączona.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności tych związanych z prowadzeniem strzelnicy. Korzystanie z usług Aplikacji w żadnym wypadku nie może zastępować obowiązków nałożonych na Użytkownika bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy przewidują one określoną formę i sposób działania. Usługi świadczone przez Licencjodawcę polegają wyłącznie na zapewnieniu stosownych funkcjonalności oraz narzędzi wspomagających i wspierających Użytkownika w prowadzonej przez niego działalności.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, a w tym operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła 
i Loginu.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu internetowego, jak również za treść oraz poprawność danych lub informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu internetowego formularzy oraz innych dokumentów.
§ 9. Reklamacje
 1. W każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy podstawowej przez Operatora Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może zostać złożona elektronicznie poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail, telefonicznie lub też drogą pocztową przez wysłanie listu na adres do korespondencji. Wszystkie aktualne dane kontaktowe do Operatora znajdują się na Stronie internetowej, w zakładce „Kontakt”.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien podać swoje dane kontaktowe, opisać problem, wskazać okoliczności uzasadniające reklamację oraz określić zakres żądania. Jeżeli podane w reklamacji informacje będą wymagały uzupełnienia, Użytkownik zostanie poproszony o podanie brakujących elementów.
 4. Operator zobowiązany jest rozpoznać reklamację w terminie 30 dni roboczych od otrzymania jej w prawidłowej formie oraz ewentualnego uzupełnienia przez Użytkownika brakujących danych, o ile Abonent zostanie wezwany do ich podania. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie wysłana do Użytkownika elektronicznie na adres e-mail wskazany w Systemie w profilu administracyjnym Abonenta w zakładce „Ustawienia”.
 5. Użytkownik może zgłaszać Operatorowi uwagi w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu w formie elektronicznej, które nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji. W przypadku uwag uzasadnionych Operator może odnieść się do komentarza Użytkownika na zasadach ustalonych dla odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne. Taka uwaga powinna zostać przekazana w szczególności w sytuacji, kiedy Użytkownik uzna, iż Materiały naruszają jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how bądź tajemnicę chronioną prawem.
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje począwszy od dnia 25.02.2019 r.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, w szczególności w sytuacji, kiedy modyfikacja ta jest uzasadniona z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, rozwój technologii internetowych lub zmiany zasad korzystania z Serwisu internetowego. O takiej zmianie każdy Użytkownik zostanie powiadomiony przez Operatora drogą elektroniczną, na adres e-mail ujawniony w Systemie w profilu administracyjnym, w zakładce „Ustawienia” lub poprzez umieszczenie przez Operatora na Stronie internetowej wiadomości o zmianie niniejszego regulaminu, zawierającej zestawienie zmian.
 3. Powiadomienie o zmianie niniejszego regulaminu w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu nastąpi nie później niż na 30 dni przed jej wprowadzeniem. Jeżeli w okresie 14 dni od dnia takiego powiadomienia Użytkownik nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu Umowy podstawowej, zmieniony regulamin wiąże Użytkownika.
 4. Zmiana danych teleadresowych lub organizacyjnych Operatora bądź zmiana Cennika nie stanowią zmiany niniejszego regulaminu. Licencjodawca poinformuje Użytkownika o zmianach danych teleadresowych na 14 dni przed ich dokonaniem, a o pozostałych zmianach niezwłocznie, gdy staną się prawnie skuteczne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powiadamiania Operatora o każdej zmianie adresów lub innych danych go identyfikujących. W braku takiego zawiadomienia, przesyłka lub wiadomość skierowana na adres podany w Systemie w profilu administracyjnym Użytkownika, w zakładce „Ustawienia” będzie uznana za skutecznie doręczoną. W przypadku zwrotu przesyłki lub wiadomości wysłanej na adres Użytkownika z adnotacją „odmowa przyjęcia”, „nie podjęte 
w terminie”, „adresat nieznany”, „adresat zmienił adres” lub inną równoznaczną, uznawać się będzie, że przesyłka lub wiadomość została skutecznie doręczona w dacie, w której Użytkownik odmówił jej przyjęcia, serwer poinformował o braku możliwości doręczenia wiadomości bądź w której upłynął co najmniej 14-dniowy termin podjęcia przesyłki listownej lub kurierskiej awizowanej pod adresem Użytkownika.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne w świetle obowiązujących przepisów prawa, taką część należy interpretować w sposób zgodny z prawem właściwym oraz odzwierciedlający w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe treści niniejszego regulaminu pozostają w pełni skuteczne.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z korzystaniem z Serwisu jest prawo polskie. Spory w tym zakresie, które nie zostały rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo z uwagi na siedzibę Operatora.