Regulamin promocji "WSPIERAMY STRZELECTWO"

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem akcji promocyjnej "WSPIERAMY STRZELECTWO", zwanej dalej w tym dokumencie Promocją, jest spółka pod firmą Glosslin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-806), przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754016, której nadano numer statystyczny REGON 381615605 oraz numer NIP 7831790586, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 25.02.2019 r. do momentu odwołania jej przez Operatora i ma charakter ogólnopolski.
 3. Promocja jest skierowana do właścicieli strzelnic w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 – tekst jednolity), niezależnie od formy organizacyjnoprawnej prowadzenia takiego punktu. Z serwisu mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, klubów sportowych (klubów strzeleckich) oraz uczniowskich klubów sportowych. Niniejszym potwierdza się, że Promocja nie jest dostępna dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
§ 2. Zasady Promocji
 1. Promocja polega na udzieleniu przez Operatora rabatu w wysokości 50% na korzystanie z Serwisu internetowego w ramach Pakietu START Użytkownikom, którzy spełniają warunki opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Promocja jest dostępna dla Użytkowników, którzy:
  1. liczą nie więcej niż 15 członków, LUB
  2. działają w formie uczniowskiego klubu sportowego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 – tekst jednolity).
 3. Rabat wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu obowiązuje przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy podstawowej, chyba że przed zakończeniem tego czasu Użytkownik przestanie spełniać warunki zastrzeżone w niniejszym regulaminie.
 4. W celu wykazania, iż Użytkownik spełnia warunki opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Abonent zobowiązany jest przedstawić przy zawieraniu Umowy podstawowej oświadczenie na temat liczby swoich członków lub zaświadczenie właściwego starosty o wpisaniu Użytkownika do ewidencji uczniowskich klubów sportowych. O wszelkich zmianach w tym zakresie, eliminujących możliwość skorzystania przez Abonenta z Promocji, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Operatora bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich zaistnienia, oraz zapłacić kwotę odpowiadającą różnicy między kwotą Abonamentu już zapłaconego, a kwotą Abonamentu należnego. Pełna kwota Abonamentu zostanie naliczona począwszy od tego miesiąca, w którym Użytkownik przestał spełniać warunki zastrzeżone w niniejszym regulaminie.
§ 3. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie niezdefiniowane odrębnie pojęcia użyte w niniejszym regulaminie pisane wielką literą mają takie same znaczenie, jak przypisane im w regulaminie korzystania z serwisu internetowego Mojastrzelnica.pl.
 2. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika niniejszego regulaminu oraz regulaminu korzystania z serwisu internetowego Mojastrzelnica.pl.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na Stronie internetowej oraz w siedzibie Operatora.
 4. Promocja nie łączy się z innymi aktywnymi akcjami promocyjnymi, za wyjątkiem akcji pt. "PREMIUM NA START".